ZÖLDÉRT...,
mert számíthat ránk!

A kosár értéke:

A kosár üres

Adatvádelmi nyilatkozat

A HelpWinners Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített név: HelpWinners Kft., Székhely: 3762 Szögliget, Dózsa György u. 9, Adószám: 28835451-2-05, Cégjegyzékszám: 05 09 033443) -a továbbiakban HelpWinners Kft.- a zoldert.hu oldalon leadott rendelések kiszolgálása során adatkezelőnek minősül, ezért a GDPR 13. cikk (1)-(2) bekezdései alapján az érintettek részére az alábbi tájékoztatást adja.

1. Bevezető:

Jelen szabályzat célja a HelpWinners Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása, amely öszhangban áll az: 

- 2016. évi az Európa Tanács 2016/679 rendeletével, 

- 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel,

- 2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkező törvénnyel,

- 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről szóló törvénnyel.

Jelen szabályzat tájékoztatást ad a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). A HelpWinners Kft. valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. A szabályzat hatályai:

2.1 Személyi hatály

Jelen szabályzat hatálya a HelpWinners Kft.-re és azon természetes személyekre terjed ki, akiknek a feladatai közzé tartozik az adatkezelési tevékenység. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy lehet gazdasági társaság, egyesület, szövetkezet, egyesülés és alapítvány.

2.2 Időbeli hatály

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.

3. Értelmező rendelkezések, fogalmak, meghatározások:

"Adatkezelő"az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja.

"Adatkezelés": az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

"Adatállomány": az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

"Adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

"Adatfelelős": az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

"Adatközlő": az a közfeladatot ellátó szerv, amely -ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot- az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi.

"Adatmegjelölés": az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

"Adatmegsemmisítés": az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

"Adattovábbítás": az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

"Adattörlés": az adat vagy adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállítására többé ne legyen lehetőség.

"Adatzárolás": az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

"Álnevesítés": a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik.

"EGT állam": az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

"Érintett"bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve- azonosítható természetes személy.

"Felhasználó": az a természetes vagy jogi személy, aki igénybe veszi a HelpWinners Kft. által üzemeltetett zoldert.hu vagy zöldért.hu oldal szolgáltatásait, és azon rendelést ad le.

"Harmadik személy": olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

"Hozzájárulás": az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

"Nyilvánosságra hozatal": az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

"Nyilvántartási rendszer": a személyes adatok bármely módon tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

"Személyes adat": érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

"Tiltakozás": az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

"Vállalkozás": gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától.

4. A HelpWinners Kft. adatkezelési elvei:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. 

A HelpWinners Kft. a zoldert.hu (vagy zöldért.hu) oldalon csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy -törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges. Továbbá személyes adat kezelhető akkor is, ha az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A HelpWinners Kft. gondoskodik a Felhasználók adatainak kezelése során az adatok pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről, valamint arról, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.